www.polis.ba
Sadržaj po oznakama

ekumenizam

Imperativ jedinstva svih kršćana?

Dekretom o ekumenizmu "Unitatis redintegratio", koji je objavljen na Drugom vatikanskom koncilu, Katolička se crkva jasno odredila ići za potpunim jedinstvom svih kršćana