www.polis.ba
Sadržaj po kategorijama

Vatikan

Imperativ jedinstva svih kršćana?

Dekretom o ekumenizmu "Unitatis redintegratio", koji je objavljen na Drugom vatikanskom koncilu, Katolička se crkva jasno odredila ići za potpunim jedinstvom svih kršćana

Papa daje veća prava ženama u Crkvi

Prema novoj odredbi žene mogu službeno obnašati dužnost lektora i pomagati u pričešćivanju. Sada mogu biti i trajni akoliti u stabilnom i institucionaliziranom obliku s određenim mandatom